درباره ما

اهداف

خط تولید نورد گرم

فولاد های آلیاژی مصرفی

گروه فولادیشماره موادنماد تجاری

تلورانس ابعادی محصولات


تلورانس قطر مجاز
(mm)

قطر مقاطع میلگردی
(mm)

مقاطع شمش ورودی
(mm * mm)

فرایند های تکمیلی


کنترل کیفیت